Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Sanatorium DEDAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdrojowa 23, 38-610 Polańczyk.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium DEDAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdrojowa 23, 38-610 Polańczyk.

Osobą kontaktową w sprawie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@flotex.pl, tel. 172822020.

  1. Cel i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Świadczenie usług zdrowotnych i hotelowych kuracjuszy przebywających na leczeniu uzdrowiskowym skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, turnusach rehabilitacyjnych, pobytach komercyjnych leczniczych i pobytach hotelowych oraz kuracjuszach ambulatoryjnych na podstawie art. 24 i nast.  ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r. poz. 1318 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.); umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pacjentem.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia , PFRON.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązków wygaśnięcia przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
  7. Sanatorium DEDAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Top