Regulamin

Wypożyczalni sprzętu pływającego na Przystani Wodnej "Dedal" przy Sanatorium Uzdrowiskowym "Dedal" w Polańczyku

 1. Właścicielem przystani i sprzętu pływającego jest FLOTEX POLSKA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K. w Rzeszowie.
 2. Przystań wodna jest czynna w okresie od 01.05 - 30.09. w godz. 9.00 - 19.00, przy czym ostatnią godziną wypożyczenia jest godz. 18.00.
 3. Przystań obsługuje bosman, który jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z jej działalnością.
 4. Wypożyczanie sprzętu pływającego tj. kajaków, rowerów wodnych oraz łódek wiosłowych odbywa się za odpłatnością na czas określony, według obowiązującego cennika. Dokonywanie płatności za wypożyczony sprzęt odbywa się na przystani. Osoby wypożyczające sprzęt, uiszczają opłatę "z góry" według obowiązującego cennika, otrzymując każdorazowo pokwitowanie w postaci paragonu z kasy fiskalnej.
 5. Sprzęt pływający, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu wypożycza się wyłącznie osobom dorosłym, za okazaniem dowodu tożsamości. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu pływającego wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie będące pasażerami wypożyczanego sprzętu.
 6. Jeżeli bosman przystani uzna Wypożyczającego sprzęt wodny za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wypożyczania sprzętu osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem innych środków odurzających.
 8. Osoby pływające na wypożyczonym sprzęcie muszą być wyposażone w kapoki.
 9. Na pokładzie jednostki pływającej jednocześnie może przebywać taka ilość osób, jaka została ustalona przez producenta.
 10. Sprzęt pływający może być użytkowany wyłącznie w godzinach pracy przystani.
 11. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu wodnego pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag bosmanowi przystani.
 12. Korzystający ze sprzętu obowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń bosmana.
 13. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na przystań osobom nie korzystającym ze sprzętu pływającego będącego na jej wyposażeniu. Cumowanie przy przystani obcych jednostek pływających (za uprzednią zgodą bosmana) odbywa się za odpłatnością, wg obowiązującego cennika.
 14. Wypożyczającemu sprzęt pływający zabrania się :
  • skoków do wody z jednostek pływających i kąpieli podczas pływania oraz na akwenie przystani
  • odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim
  • zachowania w sposób zagrażający własnemu zdrowiu i życiu oraz innych osób
  • spożywania alkoholu lub innych środków odurzających w czasie korzystania ze sprzętu pływającego
  • wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 15. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej
  • stosowania się do zaleceń bosmana
  • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu i pasażerów
  • opieki nad sprzętem przez cały czas jego użytkowania
  • zwrotu sprzętu w stanie w jakim został on wypożyczony
  • ponoszenia materialnej odpowiedzialności za braki i uszkodzenia sprzętu wynikłe na wskutek niewłaściwej jego eksploatacji.
 16. Za zniszczenie, braki i uszkodzenie wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji odpowiedzialność materialną i prawną ponosi Wypożyczający sprzęt wodny. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu wodnego wskutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu kosztów odpowiadających równowartości utraconego sprzętu. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu wodnego bosmanprzystani wodnej sporządza protokół zniszczenia sprzętu przy udziale osoby, której został wypożyczony sprzęt, albo osoby trzeciej, który stanowi podstawę do oszacowania i naprawienia wyrządzonej szkody. Osoby wypożyczające sprzęt wodny obowiązane są do zapoznania się z regulaminem przystani i przestrzegania jego zasad.
 17. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w oświadczenia za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną.
 18. Wypożyczenie sprzętupływającego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z późniejszymi zmianami) w celach realizacji zamówienia (skanowania, spisywania danych pozwalających na identyfikację Wypożyczającego).
 19. FLOTEX POLSKA II Sp. z o.o., Sp. K. - Sanatorium Uzdrowiskowe Dedal nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

DYREKCJA SANATORIUM

Top