Regulamin

Przystani Wodnej „Dedal” przy Sanatorium Uzdrowiskowym „DEDAL” w Polańczyku

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem przystani wodnej „Dedal” w Polańczyku (dalej jako: „Przystań”) i sprzętu pływającego dostępnego na Przystani jest Sanatorium DEDAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdrojowa 23, 38-610 Polańczyk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000703200, NIP: 8133760872, REGON: 368709176.
 2. Zarządcą Przystani jest PROFIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polańczyku, ul. Zdrojowa 23, 38-610 Polańczyk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333156, NIP: 6842571864, REGON: 180453785.
 3. Za całokształt spraw związanych z działalnością Przystani odpowiedzialny jest bosman. Każdy użytkownik Przystani zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez bosmana.
 4. Przystań czynna jest w okresie od 1 maja do 30 września, w godzinach od 9:00 do 19:00 (dalej jako: „Sezon Żeglarski”).
 5. W Sezonie Żeglarskim Przystań jest nadzorowana przez bosmana. Poza Sezonem Żeglarskim nie jest zapewniona ochrona terenu Przystani i nadzór bosmana.
 6. Cennik za wypożyczenie sprzętu pływającego dostępny jest w miejscu uiszczania opłat na Przystani oraz na stronie internetowej https://sanatoriumdedal.pl/przystan-wodna.

 II. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE PRZYSTANI

 1. Wyłącznie za zgodą bosmana oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, do Przystani w oznaczonych miejscach mogą krótkoterminowo przycumować obce jednostki pływające. Wszystkich obowiązków związanych z cumowaniem należy dopełnić niezwłocznie po przycumowaniu do Przystani. Długoterminowe cumowanie jednostki pływającej wymaga zawarcia umowy najmu miejsca postojowego.
 2. Miejsce cumowania jednostki pływającej jest wyznaczane przez bosmana z uwzględnieniem jej zanurzenia i długości oraz dostępności miejsc postojowych. Wyznaczone miejsce postojowe nie jest stałe. Na polecenie bosmana właściciel lub najemca jednostki pływającej jest zobowiązany do zmiany miejsca postoju lub opuszczenia Przystani.
 3. Brak opuszczenia miejsca cumowania po upływie opłaconego okresu skutkuje naliczeniem opłaty za każdą rozpoczętą dobę postoju, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Właściciel lub najemca jednostki pływającej powinien posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki pływającej oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia do sterowania jednostką i jej stan prawidłowy techniczny.
 5. Jednostka pływająca zagrażająca infrastrukturze Przystani lub innym jednostkom pływającym albo zagrożona zatonięciem może zostać usunięta z Przystani na koszt jej właściciela.
 6. Zabronione jest cumowanie jednostek pływających, które ze względu na swoje rozmiary zagrażają infrastrukturze Przystani lub innym jednostkom pływającym.
 7. Na przystani w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. Każdy przebywający na Przystani obowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Przystani wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Przystani.
 9. Na terenie Przystani zabronione jest w szczególności:
  9.1. zachowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
  9.2. zachowanie naruszające zasady współżycia społecznego lub spokój i porządek publiczny,
  9.3. niszczenie infrastruktury i zieleni Przystani,
  9.4. palenie, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających,
  9.5. zaśmiecanie lub zanieczyszczanie terenu Przystani,
  9.6. wchodzenie na pokład jednostek pływających bez zgody właściciela,
  9.7. cumowanie w miejscach przeznaczonych dla innych jednostek pływających,
  9.8. podnajmowanie miejsca postojowego osobie trzeciej,
  9.9. remontowanie jednostek pływających,
  9.10. skakanie do wody, kąpiel lub nurkowanie,
  9.11. wytwarzanie fali,
  9.12. zakłócanie ciszy nocnej,
  9.13. parkowanie w miejscach niedozwolonych,
  9.14. mycie jakichkolwiek pojazdów,
  9.15. grillowanie lub rozpalanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  9.16. rozbijanie namiotów,
  9.17. wędkowanie,
  9.18. używanie sprzętu ratunkowego bez uzasadnienia,
  9.19. używanie głośnych sygnałów dźwiękowych,
  9.20. prowadzenie sprzedaży,
  9.21. reklamowanie.
 10. Osoby przebywające na terenie Przystani są zobowiązane do przestrzegania obowiązku segregacji odpadów na odpowiednie frakcje z wykorzystaniem pojemników na segregowane odpady zlokalizowanych przy chodniku prowadzącym do Przystani.
 11. W przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych osoby przebywające na wodzie są zobowiązane do niezwłocznego powrotu na Przystań. Bosman może zamknąć Przystań w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych lub innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Przystani.
 12. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Przystani wyłącznie pod stałą opieką właściciela.

 III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

 1. Wypożyczenie sprzętu pływającego, tj. kajaków, rowerów wodnych lub łodzi wiosłowych jest możliwe po uprzednim uiszczeniu opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Uiszczenia opłaty należy dokonać w wyznaczonym miejscu na Przystani.
 2. Sprzęt pływający może zostać wypożyczony wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż Sezon Żeglarski.
 3. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający jest zobowiązana do sprawdzenia jego stanu technicznego i przekazania ewentualnych uwag bosmanowi.
 4. Zabronione jest wypożyczanie sprzętu pływającego osobom pozostających pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Bosman może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego bez uzasadnienia, jeżeli uzna, że osoba wypożyczająca sprzęt nie gwarantuje zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wodzie i na Przystani.
 6. Sprzęt pływający można wypożyczyć w Sezonie Żeglarskim, najpóźniej do godziny 18:00. Sprzęt pływający może być użytkowany wyłącznie w godzinach pracy Przystani.
 7. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego muszą być wyposażone w kamizelki ratunkowe.
 8. Na pokładzie sprzętu pływającego może jednocześnie przebywać nie więcej osób, niż liczba przewidziana przez producenta sprzętu.
 9. Osoby korzystające z wypożyczonego sprzętu pływającego są zobowiązane w szczególności do:
  9.1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas żeglugi turystycznej i sportowej,
  9.2. stałej opieki nad sprzętem pływającym podczas jego użytkowania,
  9.3. zaniechania korzystania ze sprzętu pływającego w przypadku jego uszkodzenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu,
  9.4. zwrotu sprzętu pływającego w stanie niepogorszonym do wyznaczonego miejsca i o wyznaczonej porze,
  9.5. bezwzględnego wykonywania poleceń bosmana.
 10. Osobie wypożyczającej sprzęt pływający zabronione jest udostępnianie sprzętu osobom trzecim i użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
 11. Opóźnienie w zwrocie wypożyczonego sprzętu pływającego skutkuje naliczeniem opłaty za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Za zniszczenie, uszkodzenie lub braki sprzętu pływającego spowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem pełną odpowiedzialność ponosi osoba wypożyczająca. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu pływającego w wyniku zgubienia lub kradzieży, osoba wypożyczająca jest zobowiązana do zwrotu kosztów odpowiadających równowartości utraconego sprzętu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu pływającego bosman sporządza protokół przy udziale osoby wypożyczającej lub osoby trzeciej, który stanowi podstawę do oszacowania i naprawienia zaistniałej szkody.
 13. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego użytkowania.

 IV. MONITORING WIZYJNY

 1. Na terenie Przystani zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego, który działa całodobowo cały rok.
 2. W związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na Przystani, dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób przebywających na Przystani.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sanatorium DEDAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdrojowa 23, 38-610 Polańczyk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000703200, NIP: 8133760872, REGON: 368709176. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: rodo@sanatoriumdedal.pl.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: rodo@sanatoriumdedal.pl.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), polegający na konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Przystani.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których wizerunek rejestrowany jest za pomocą monitoringu wizyjnego na Przystani przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 7. Administrator stosuje monitoring z uwzględnieniem prawa do prywatności osób nagrywanych oraz z poszanowaniem ich godności i innych dóbr osobistych. Monitoringiem wizyjnym nie są objęte pomieszczenia sanitarne.
 8. Monitoring jest stosowany w celu:
  8.1. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przystani,
  8.2. ochrony mienia na terenie Przystani.
 9. W skład systemu monitoringu wizyjnego wchodzą:
  9.1. kamery rejestrujące obraz z terenu Przystani,
  9.2. rejestrator zapisujący nagrany obraz na dyskach twardych.
 10. Kamery zostały umieszczone w miejscach widocznych dla osób, których wizerunek jest nagrywany. Aktualny wykaz miejsc, w których umieszczono kamery jest dostępny u Administratora. Miejsca rozmieszczenia kamer zostały oznaczone stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 11. Rejestracji i zapisaniu podlega jedynie obraz. System monitoringu nie pozwala na nagrywanie dźwięku.
 12. Zakres danych osobowych przetwarzanych w powiązaniu z utrwalonym przez monitoring wizerunkiem obejmuje m.in. zachowanie osoby.
 13. Oprogramowanie rejestrujące i zapisujące obraz zainstalowane jest na rejestratorze nagrywającym obraz z kamer, który jest umieszczony w zamykanym na klucz pomieszczeniu biurowym, wyposażonym w system alarmowy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 14. Stanowisko komputerowe z monitorem, na którym jest wyświetlany obraz z kamer na żywo jest zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Stanowisko jest chronione za pomocą loginu i hasła. Dostęp do pomieszczenia i zapisu obrazu z kamer mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora .
 15. Zapis obrazu może być udostępniony przez Administratora wyłącznie właściwym organom państwowym, tj. Policji, prokuraturze lub sądom w zakresie realizowania przez nie ustawowych obowiązków.
 16. Administrator może okazać nagrania z monitoringu na żądanie osoby, której wizerunek i zachowanie zostało zarejestrowane, jednak wyłącznie w zakresie dotyczącym tej osoby. Niedopuszczalne jest okazanie lub wydanie nagrania z monitoringu osobie zainteresowanej, które zawiera dane osobowe innych osób.
 17. Zapis obrazu jest udostępniany na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD/DVD lub innym i przekazywany osobie zainteresowanej za pokwitowaniem. Osoba udostępniająca zapis sporządza stosowną notatkę. Administrator prowadzi rejestr udostępnień zapisów z monitoringu.
 18. Zapis z monitoringu jest przechowywany na elektronicznym nośniku przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Po upływie tego okresu nagrania obrazu z monitoringu podlegają trwałemu usunięciu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 19. W oparciu o dane osobowe zarejestrowane w monitoringu wizyjnym, nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym będącej wynikiem profilowania.
 20. Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą monitoringu jest spełniany za pomocą tabliczek informujących o monitoringu. Tabliczki zostały zamieszczone w widocznych miejscach na terenie Przystani.

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został udostępniony w widocznych miejscach wszystkim osobom przebywającym na terenie Przystani lub na niego wchodzącym.
 2. Wejście na teren Przystani jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby przebywające na terenie Przystani są zobowiązane do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów sanitarnych, porządkowych i przeciwpożarowych, a także Regulaminu Przystani, Regulaminu Sanatorium Uzdrowiskowego „DEDAL” oraz poleceń bosmana, pod rygorem nakazu opuszczenia terenu Przystani.
 4. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące działalności Przystani należy kierować do bosmana.
 5. Wszelkie spory dotyczące działalności Przystani będą rozwiązywane polubownie lub rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela Przystani.
 6. Właściciel ani Zarządca Przystani nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a) mienie pozostawione przez osoby przebywające na terenie Przystani,
  b) szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich lub sił wyższych,
  c) wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.
Top