Regulamin

SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „DEDAL” W POLAŃCZYKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Kuracjusze są uprawnieni do przebywania w sanatorium od godziny 14.00 pierwszego dnia pobytu, do godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu. Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadokolacją, natomiast w dniu wyjazdu kończy się śniadaniem. Za niewykorzystane posiłki kuracjuszowi nie przysługuje suchy prowiant.
 2. Kuracjusz przyjeżdzający do sanatorium powinien posiadać ze sobą wydane przez uprawnioną instytucję imienne skierowanie wraz z obowiązującą dokumentacją medyczną, dowodem osobistym oraz zapasem leków stale przyjmowanych na cały czas pobytu.
 3. Kuracjusz po przybyciu do SU Dedal ma obowiązek zgłosić się do recepcji celem dokonania czynności meldunkowych, przydziału miejsca w pokoju oraz na stołówce. Samowolne zmiany miejsc są niedozwolone.
 4. Dyrekcja Sanatorium nie odpowiada za żadne przedmioty wartościowe, pieniądze i inne kosztowności. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego kuracjusza zostaną odesłane na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, sanatorium przechowuje te przedmioty przez okres 1 miesiąca.
 5. Sanatorium nie prowadzi rezerwacji telefonicznej ani listowej. Miejsca przydzielane są po przyjeździe do ośrodka. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, tylko w ramach dostępności w ośrodku (dotyczy NFZ)

II. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. 1. W sanatorium obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 6:00.
 2. W godzinach ciszy nocnej, kuracjusz bezwzględnie musi przebywać w swoim pokoju.
 3. W sanatorium obowiązują trzy rodzaje diet – normalna, lekkostrawna i cukrzycowa. Nie istnieje możliwość zamówienia diety indywidualnej. Za niewykorzystane posiłki nie przysługuje suchy prowiant.
 4. Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni sanatorium. Posiłki do pokoju podaje się wyłącznie na zlecenie lekarza sanatorium.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia posiłków oraz wyposażenia z jadalni.
 6. Posiłki dla Kuracjuszy przebywających na leczeniu wydawane są w godzinach:
  • śniadanie – godz. 8:00; obiad – godz.13:00; kolacja - godz. 17:30,
   dla Kuracjuszy przebywających na pobytach rehabilitacyjnych w godzinach:
  • śniadanie – godz. 8:30-10:00; obiad – godz.13:00; kolacja godz.- 17:30.
   Kuracjuszom przebywający na pobytach rehabilitacyjnych śniadanie wydawane jest w formie bufetu. Dyrekcja sanatorium zastrzega sobie prawo do zmiany śniadania na formę serwowaną przy liczbie Kuracjuszy mniejszej niż 8 osób.
 7. Opłaty dodatkowe ponoszone przez Kuracjusza:
  • opłata uzdrowiskowa:
   3,00zł/osobodzień – osoba dorosła
   1,10zł/osobodzień – niepełnosprawna w stopniu znacznym
   Uchwała nr XVII/158/15 Rady Gminy Solina z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej na terenie Gminy Solina.
  • Opłata za miejsce postojowe – 10,00zł/doba
  • Opłata za użytkowanie telewizora – 84,00zł/turnus NFZ
  • Opłata za użytkowanie lodówki – 84,00zł/turnus NFZ
 8. W czasie przebywania Kuracjusza w pokoju, drzwi mogą być zamknięte na klucz, ale nie wolno zostawić go w zamku, aby nie blokować otwierania awaryjne kluczem zapasowym ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność udzielenia pomocy pielęgniarskiej/lekarskiej w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
 9. Każdorazowo Kuracjusz po opuszczeniu pokoju powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz pozostawić klucz w recepcji.
 10. Przyjmowanie gości z zewnątrz (niezameldowanych w sanatorium) odbywać się może jedynie za zgodą pracownika Recepcji w godzinach od 9.00 do 20.00. W przeciwnym razie osoby te zobowiązane są do dopełnienia obowiązku meldunkowego i uiszczenia stosownej opłaty.

III. INFORMACJE MEDYCZNE

 1. Kuracjusz podczas pobytu w sanatorium ma zapewnioną opiekę lekarską i całodobową opiekę pielęgniarską.
 2. W czasie pobytu Kuracjusz ma zapewnione badanie lekarskie w ilości wynikającej z wymagań kontraktowych.
 3. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, Kuracjusz niezwłocznie zawiadamia o tym pielęgniarkę dyżurującą.
 4. Kuracjusz ma obowiązek zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie.
 5. Kuracjusz obowiązkowo przed zabiegami rehabilitacyjnymi, okazuje fizjoterapeucie kartę zabiegową, na podstawie której zostanie wykonany zabieg.
 6. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu, gdyż w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia zabieg przepada.
 7. Wymiana lub odstępowanie zleceń na zabiegi między Kuracjuszami jest niedozwolone.
 8. W Sanatorium nie stosuje się zasady odrabiania zabiegów za ich nie wykorzystanie w terminie wyznaczonym w karcie zabiegowej. Ewentualne przełożenie zabiegów na inny termin przysługuje tylko osobom, których absencja w pierwotnym terminie była spowodowana chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi. Wówczas decyzje o odzyskaniu utraconego zabiegu podejmuje lekarz lub dyrektor sanatorium.
 9. Kuracjusz obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów. Zabiegi nieodpowiednio dobrane mogą być szkodliwe dla zdrowia. Niedopuszczalne jest więc zmienianie zaleconego przez lekarza czasu trwania, ciepłoty i określonego zakresu zabiegu. Po zabiegu należy także ściśle wykonać zalecenia lekarskie odnośnie czasu i miejsca wypoczynku.
 10. W przypadku złego samopoczucia podczas zabiegów, należy natychmiast o tym fakcie powiadomić fizjoterapeutę. Przy stanowiskach zabiegowych znajdują się urządzenia alarmowe.
 11. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zabiegów przez Kuracjusza za zgodą lekarza/fizjoterapeuty. 
 12. Lekarz prowadzący zleca Kuracjuszowi posiłki dietetyczne, zależne od stanu zdrowia i wskazań lekarskich. 
 13. Przez cały okres pobytu, Kuracjusz sam zabezpiecza sobie stale przyjmowane leki. W przypadku nagłego zachorowania, sanatorium zapewni leki pierwszej pomocy.
 14. Lekarz uzdrowiskowy wystawia recepty z refundacją, w trakcie pobytu w sanatorium, wyłącznie w przypadku stwierdzenia zmiany stanu zdrowia. W przypadku braku leków stale przyjmowanych, istnieje możliwość ubiegania się o przepisanie leku recepturowego z wykluczeniem refundacji, tzw. recepta pełnopłatna.
 15. W przypadku skrócenia pobytu w ramach lecznictwa uzdrowiskowego w Sanatorium Uzdrowiskowym Dedal z przyczyn niezależnych od sanatorium, obowiązuje opłata za każdą dobę skrócenia pobytu (przepustka, wcześniejszy wyjazd) zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym podmiotu leczniczego tj. w wysokości 150,00PLN za dobę.
 16. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy potwierdzony stosownym zaświadczeniem.
 17. Za niewykorzystane dni w ramach leczenia uzdrowiskowego NFZ/pobytów rehabilitacyjnych, Kuracjuszowi nie przysługuje zwrot opłaty wniesionej w dniu przyjazdu.

IV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Kuracjusz obowiązany jest do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie sanatorium. Kuracjusza obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju sanatoryjnego. W recepcji sanatorium można wypożyczyć nieodpłatnie żelazko i prasować w miejscu do tego wyznaczonym.
 3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać urządzeń w zasilanych energią elektryczną, poza sprzętem będącym na wyposażeniu pokoju.
 4. W przypadku nie stosowania się do zapisów Regulaminu w zakresie przeciwpożarowym, a skutkującym bezzasadnym przyjazdem straży pożarnej, Kuracjusz będzie obciążony kosztami takiej akcji.
 5. W przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić personel sanatorium i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację Kuracjuszy do czasu przybycia straży pożarnej ponosi personel sanatorium.
 6. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do kuracjusza. Kuracjusz przyjmuje do wiadomości, że parking należący do sanatorium jest parkingiem niestrzeżonym.
 7. Pokoje kuracjuszy wyposażone są między innymi w filiżanki wraz z spodkami, czajnik, radio, TV odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Podczas turnusu sanatoryjnego, Kuracjusz otrzymuje 2 ręczniki do pokoju, których wymiana następuje w połowie trwania turnusu. Istnieje możliwość częstszej wymiany ręczników za dodatkową odpłatnością, zgodnie z cennikiem.
 9. Podczas turnusu sanatoryjnego istnieje możliwość odpłatnej wymiany pościeli zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. W przypadku zagubienia klucza, Kuracjusz zobowiązany jest do wniesienia w recepcji opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem, znajdującym się na tablicy ogłoszeń i w recepcji sanatorium.
 11. Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń sanatoryjnych, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób w wysokości rzeczywistych kosztów lub faktycznie poniesionych przez sanatorium, zgodnie z aktualnym cennikiem, znajdującym się na tablicy ogłoszeń i w recepcji sanatorium.
 12. Na terenie SU Dedal bezwzględnie zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych pod karą grzywny w wysokości 500,00 zł – art.13 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dopuszcza się palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym tj. w palarni znajdującej się na zewnątrz budynku.
 13. Bezwzględnie zakazane jest nadużywanie napojów alkoholowych, hałaśliwe lub gorszące zachowanie się kuracjuszy oraz wychodzenie z sanatorium i wracanie po godzinie 22.00.
 14. Zakazuje się urządzania jakichkolwiek przyjęć i poczęstunków w pokojach sanatoryjnych.
 15. W sanatorium obowiązuje zakaz przebywania psów, kotów i innych zwierząt.
 16. Korzystanie ze sprzętu sportowego, gier i biblioteki jest bezpłatne dla Kuracjuszy zameldowanych w SU Dedal.
 17. Bezwzględnie zakazane jest czasowe opuszczanie sanatorium w okresie leczenia. W wyjątkowych sytuacjach może to mieć miejsce na podstawie pisemnej decyzji dyrekcji sanatorium.
 18. Organizowanie bez wiedzy i zgody dyrektora sanatorium zbiórek pieniężnych wśród Kuracjuszy na jakiekolwiek cele jest zakazane.
 19. Kuracjusz przed załatwieniem formalności wyjazdowych musi uzyskać potwierdzenie oddania wypożyczanych rzeczy (karta obiegowa). Opuszczając pokój należy zamknąć drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 20. W przypadku zakwaterowania w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu sanatoryjnego, obowiązuje cena noclegu zgodna z obowiązującym w sanatorium cennikiem (adekwatna do zajmowanego pokoju w określonej porze roku). 
 21. Dyrekcja sanatorium ma służbowy obowiązek dyscyplinarnego usuwania z sanatorium osób, które przez naruszenie niniejszego Regulaminu, a w szczególności łamania zakazów – czynią bezcelowym nie tylko własny pobyt leczniczy lecz działając ujemnie na otoczenie uniemożliwiają innym kuracjuszom uzyskanie właściwych wyników leczniczych. Wymaga tego ochrona zadań społecznych lecznictwa uzdrowiskowego. W takich przypadkach dyrekcja sanatorium ma obowiązek powiadamiania instytucji kierującej na leczenie o przyczynie wypisania z sanatorium.
 22. Przedmioty pozostawione przez Kuracjusza w sanatorium, będą odsyłane na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą zdeponowane w sanatorium przez 1 miesiąc, po czym zostaną zutylizowane.
 23. Dopuszcza się realizacje prac remontowych bez wyłączenie obiektów z bieżącego funkcjonowania. 
 24. Kuracjusz po przyjeździe winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego pobytu, a znajdującymi się na tablicy ogłoszeń.
 25. Kuracjusz ma prawo zgłaszać swoje uwagi i skargi na niewłaściwą opiekę lub obsługę, żywienie, stan higieniczno-sanitarny dyrektorowi sanatorium, który przyjmuje w środy w godz. od 10.00 do 11.00 lub wpisać je do książki skarg i wniosków, która znajduje się w recepcji.
Top