WARUNKI REZERWACJI

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POBYTU W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „DEDAL”

 1. DEFINICJE
  • 1.1 Kuracjusz/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu,
  • 1.2 Pobyt – Pobyt prywatny i Pobyt NFZ rozumiane łącznie, realizowane w SU DEDAL,
  • 1.3 Pobyt NFZ – pobyt na leczeniu uzdrowiskowym odbywany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, częściowo finansowany przez NFZ, realizowany na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • 1.4 Pobyt prywatny – prywatny pobyt rehabilitacyjny oraz prywatny pobyt specjalny, jak również pobyt hotelowy,
  • 1.5 Regulamin – niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji Pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym „Dedal”, określające w szczególności warunki rezerwacji Pobytów prywatnych oraz warunki świadczenia pozostałych usług realizowanych w SU DEDAL, w tym związanych z Pobytem NFZ,
  • 1.6 Siła Wyższa – nadzwyczajne i niedające się przewidzieć okoliczności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, które bezwzględnie uniemożliwiają Kuracjuszowi realizację Pobytu w ustalonym terminie,
  • 1.7 Usługa – usługa rezerwacji Pobytu prywatnego w SU DEDAL, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca na dokonywaniu, zmianie, bądź anulowaniu rezerwacji wybranego usług SU DEDAL oraz umożliwienia płatności za rezerwację,
  • 1.8 Usługodawca – Flotex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-105) przy ul. Przemysłowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000470890, NIP: 8133605829, REGON: 180485762, prowadzący SU DEDAL,
  • 1.9 SU DEDAL – Sanatorium Uzdrowiskowe „Dedal” zlokalizowane w Polańczyku (38-610), ul. Zdrojowa 23, na terenie którego realizowane są Pobyty,
  • 1.10 Zadatek – opłata uiszczana przy rezerwacji, podlegająca zaliczeniu na poczet ceny Pobytu prywatnego, stanowiąca zadatek w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego.
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  • 2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania, zmiany i anulowania rezerwacji Pobytów oraz innych usług oferowanych przez Usługodawcę na terenie SU DEDAL na rzecz Kuracjuszy, w tym w szczególności zasady odwołania bądź skrócenia Pobytu prywatnego i Pobytu NFZ.
  • 2.2 Usługodawca oferuje Kuracjuszom następujące rodzaje Pobytów w SU DEDAL:
   • 2.2.1 Pobyt NFZ,
   • 2.2.2 Pobyt prywatny, w ramach którego możliwy jest w szczególności:
    • a) prywatny pobyt rehabilitacyjny,
    • b) prywatny pobyt hotelowy.
  • 2.3 Szczegóły oferty wraz z cennikiem dostępne są na stronie https://sanatoriumdedal.pl/.
  • 2.4 Pobyt NFZ jest pobytem częściowo odpłatnym przez Kuracjusza, na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).
  • 2.5 Pobyt prywatny jest pobytem w pełni odpłatnym dla Kuracjusza, zgodnie z cennikiem obowiązującym w SU DEDAL.
 3. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
  • 3.1 Rezerwacji Pobytu prywatnego w SU DEDAL można dokonać:
   • 3.1.1 poprzez przesłanie zamówienia rezerwacyjnego: w formie pisemnej (listem poleconym), lub w formie elektronicznej (e-mail: dedal@sanatoriumdedal.pl)
   • 3.1.2 telefonicznie,
   • 3.1.3 osobiście w Recepcji SU DEDAL.
  • 3.2 Rezerwacji pobytu hotelowego można dokonać nadto poprzez stronę internetową SU DEDAL i silnik rezerwacyjny (Booking) znajdujący się na tej stronie internetowej. Po dokonaniu rezerwacji poprzez Booking, dokument rezerwacyjny zostanie przesłany automatycznie.
  • 3.3 W przypadku rezerwacji dokonywanej w formie wiadomości e-mail, Usługodawca prześle Regulamin w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego zgłoszono rezerwację, wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w punkcie 4.6.
  • 3.4 W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie, pracownik SU DEDAL przyjmujący rezerwację ustnie przedstawi Kuracjuszowi podstawowe warunki Regulaminu oraz poprosi o wskazanie adresu do korespondencji (e-mail), celem przesłania Kuracjuszowi treści Regulaminu oraz pozostałych dokumentów wskazanych w punkcie 4.6.
  • 3.5 Regulamin dostępny jest także na stronie internetowej SU DEDAL pod adresem https://sanatoriumdedal.pl/regulaminy.
  • 3.6 Wpłata Zadatku oznacza zapoznanie się z Regulaminem i jego pełną akceptację.
 4. ZAWARCIE UMOWY
  • 4.1 Przy dokonywaniu rezerwacji każdego z Pobytów prywatnych oferowanych przez Usługodawcę w SU DEDAL, Kuracjusz zobowiązany jest zapłacić Zadatek. Zapłata Zadatku jest warunkiem skutecznej rezerwacji Pobytu prywatnego.
  • 4.2 Wysokość Zadatku wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) od osoby.
  • 4.3 Kuracjusz ma obowiązek zapłaty Zadatku w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia rezerwacji od dnia przesłania dokumentów wskazanych w punkcie 4.6, zgodnie z postanowieniami punktu 5. poniżej. W przypadku płatności przelewem, decydująca jest data obciążenia rachunku bankowego Kuracjusza.
  • 4.4 W przypadku braku zapłaty Zadatku w terminie wskazanym w punkcie 4.3., rezerwacja zostaje anulowana bez wzywania Kuracjusza do uzupełnienia Zadatku.
  • 4.5 Z chwilą zapłaty Zadatku dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
  • 4.6 Dokonanie zapłaty Zadatku oznacza akceptację niniejszego Regulaminu a także regulaminu pobytu dostępnego pod adresem: https://sanatoriumdedal.pl/regulamin/ oraz cennika dostępnego pod adresem https://sanatoriumdedal.pl/cennik/.
 5. PŁATNOŚCI
  • 5.1 Zadatek winien być uiszczony w formie:
   • 5.1.1 przelewu bankowego,
   • 5.1.2 obciążenia karty kredytowej za zgodą Kuracjusza SU DEDAL,
   • 5.1.3 lub gotówką w Recepcji SU DEDAL.
  • 5.2 W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, Kuracjusz dokonuje płatności na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Błażowej, nr rachunku: 36 9158 0001 2001 0010 9673 0003.
  • 5.3 Pozostała część ceny za Pobyt prywatny płatna jest według cennika obowiązującego w dniu rezerwacji dla Pobytów w okresie objętym rezerwacją, z góry, przed rozpoczęciem Pobytu:
   • 5.3.1 gotówką lub kartą płatniczą w Recepcji SU DEDAL przy dokonaniu zameldowania na Pobyt prywatny,
   • 5.3.2 przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy, nie później niż na 48 godzin przed pierwszym dniem zarezerwowanego Pobytu prywatnego.
  • 5.4 W przypadku braku zapłaty pozostałej części ceny Pobytu prywatnego z góry, zgodnie z punktem 5.3., Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Pobytu prywatnego ze skutkami jak gdyby Kuracjusz nie stawił się na Pobyt.
  • 5.5 Postanowienia 5.3. i 5.4. stosuje się odpowiednio do odpłatności Kuracjusza za Pobyt NFZ.
  • 5.6 Korzystanie z zabiegów i innych usług SU DEDAL, nieobjętych ofertą Pobytu zarezerwowanego przez Kuracjusza i niewliczonych do ceny za Pobyt płatnej przy zameldowaniu, możliwe jest wyłącznie po uprzednim opłaceniu zabiegu lub usługi w Recepcji SU DEDAL, gotówką lub kartą płatniczą, zgodnie z Cennikiem SU DEDAL i/lub Ofert Specjalnych obowiązującym w dacie pobytu Kuracjusza w SU DEDAL.
  • 5.7 Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Kuracjusza.
  • 5.8 Płatności są rozliczane rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą VAT.
  • 5.9 Aby otrzymać fakturę VAT, Kuracjusz zobowiązany jest do poinformowania o tym Usługodawcy oraz do przekazania niezbędnych danych w momencie dokonywania rezerwacji, w każdym przypadku nie później niż przed dokonaniem pierwszej płatności, w tym także płatności Zadatku.
  • 5.10 Kuracjusz obowiązany jest do zapłaty, obok ceny Pobytu, także opłaty miejscowej (klimatycznej) w wysokości obowiązującej w dacie Pobytu, za każdą dobę Pobytu. Opłata klimatyczna płatna jest w całości z góry, wraz z ceną za Pobyt, pobierana jest przez SU DEDAL i przekazywana do właściwego organu administracji. Postanowienia 5.3-5.4 stosuje się odpowiednio.
 6. ZMIANA REZERWACJI POBYTU PRYWATNEGO
  • 6.1 Zmiana rezerwacji polegająca na przeniesieniu Pobytu prywatnego na inny termin możliwa jest za porozumieniem Usługodawcy i Kuracjusza, pod warunkiem dostępności danego Pobytu prywatnego w późniejszym terminie. Usługodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia dostępności w terminie oczekiwanym przez Kuracjusza.
  • 6.2 Zmiana rezerwacji polegająca na zmianie rodzaju pokoju lub zmianie wybranych usług, przy zachowaniu terminu Pobytu prywatnego, jest możliwa pod warunkiem dostępności oczekiwanych usług w zarezerwowanym terminie Pobytu prywatnego.
  • 6.3 W celu dokonania zmiany rezerwacji, o której mowa w punktach 6.1 i 6.2 Regulaminu, Kuracjusz powinien skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie lub mailowo. Zmiana taka nie może zostać dokonana później niż na 3 miesiące przed terminem zarezerwowanego Pobytu prywatnego.
  • 6.4 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, zmiana rezerwacji może być dokonana w terminie późniejszym niż wskazany w punkcie 6.3., pod warunkiem udostępnienia Usługodawcy dowodów potwierdzających wystąpienie Siły Wyższej (np. dokumentacja lekarska) – nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia jej wystąpienia.
  • 6.5 Kuracjusz jest uprawniony do dokonania maksymalnie jednej zmiany rezerwacji danego Pobytu prywatnego, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w punkcie 6.4.
  • 6.6 W przypadku zmiany rezerwacji:
   • 6.6.1. Kuracjusza obowiązuje cena Pobytu prywatnego obowiązująca dla terminu, na który rezerwacja została przeniesiona, według cennika obowiązującego w dniu zmiany rezerwacji,
   • 6.6.2. Zadatek uiszczony podlega zaliczeniu na poczet Zadatku należnego w związku z rezerwacją zmienionego Pobytu prywatnego.
 7. ANULOWANIE / SKRÓCENIE POBYTU PRYWATNEGO
  • 7.1 Kuracjuszowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
  • 7.2 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Kuracjusz jest uprawniony do anulowania rezerwacji lub skrócenia rozpoczętego Pobytu prywatnego, pod warunkiem udostępnienia Usługodawcy dowodów potwierdzających jej wystąpienie (np. dokumentacja lekarska) – nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wystąpienia Siły Wyższej do SU DEDAL.
  • 7.3 W przypadku, o którym mowa w punkcie 7.2:
   • 7.3.1 w razie anulowania rezerwacji – Zadatek podlega zwrotowi w całości na rzecz Kuracjusza,
   • 7.3.2 w razie skrócenia Pobytu prywatnego – Kuracjuszowi zwracana jest cześć uiszczonej ceny, odpowiednio do okresu, o jaki Pobyt prywatny został skrócony.
  • 7.4 W każdym innym przypadku anulowania rezerwacji przez Kuracjusza, niż wskazany w punkcie 7.2., wpłacony przez Kuracjusza Zadatek nie podlega zwrotowi, jako kwota odpowiadająca kosztom poniesionym przez Usługodawcę w związku z rezerwacją.
  • 7.5 W każdym innym przypadku skrócenia przez Kuracjusza rozpoczętego Pobytu prywatnego, niż wskazany w punkcie 7.2, Usługodawca zwraca na rzecz Kuracjusza cześć uiszczonej przez niego ceny, w kwocie:
   • 7.5.1 zapłaconej przez Kuracjusza ceny za pobyt przez okres, o jaki Pobyt prywatny został skrócony,
   • 7.5.2 pomniejszonej o kwotę ceny za jedną dobę skracanego Pobytu prywatnego, która to kwota odpowiada wartości kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z rezerwacją Pobytu prywatnego i gotowością wykonania usług objętych rezerwacją.
  • 7.6 Kuracjuszowi, który skrócił Pobyt prywatny, nie przysługuje prawo do otrzymania niewykorzystanych świadczeń, w tym do posiłków przypadających na okres, o jaki Kuracjusz skrócił Pobyt prywatny, ani jakiegokolwiek ich ekwiwalentu.
  • 7.7 Anulowanie rezerwacji dokonanych poprzez Booking podlega zasadom rezerwacji wynikającym z regulaminu obowiązującego na platformie Booking.
 8. ANULOWANIE I SKRÓCENIE POBYTU NFZ
  • 8.1 Przy skróceniu turnusu Pobytu NFZ, Kuracjusz jest zobowiązany do zapłaty na rzecz SU DEDAL kwoty 150 zł (sto złotych) za każdą dobę niezrealizowanego Pobytu NFZ, co obejmuje koszt gotowości do realizacji Pobytu NFZ oraz część kwoty, jaką SU DEDAL otrzymałoby od NFZ, ale której nie otrzymało ze względu na brak realizacji pobytu przez Kuracjusza.
  • 8.2 W przypadku anulowania lub skrócenia Pobytu NFZ z przyczyn Siły Wyższej – postanowienia 8.1. nie stosuje się.
  • 8.3 W każdym przypadku skrócenia lub anulowania Pobytu NFZ, Kuracjuszowi nie przysługuje ekwiwalent niewykorzystanych świadczeń oraz nie przysługuje prawo do otrzymania posiłków przypadających na okres skróconego lub anulowanego Pobytu NFZ. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do rezygnacji Kuracjusza, w trakcie Pobytu NFZ, z jakichkolwiek zabiegów, świadczeń lub posiłków.
 9. DANE OSOBOWE
  • 9.1 W trakcie dokonywania Rezerwacji w SU DEDAL Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.
 10. KONTAKT
  • 10.1 Kontakt z SU DEDAL jest dostępny w następującej formie:
   • 10.1.1 telefonicznie: 13 469 20 08; 730 532 800
   • 10.1.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dedal@sanatoriumdedal.pl
   • 10.1.3 listownie na adres: ul. Zdrojowa 23, 38 – 610 Polańczyk.
 11. REKLAMACJE
  • 11.1 Kuracjusz ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usług rezerwacji Pobytu prywatnego – w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia, w którym Kuracjusz dowiedział się lub przy dołożeniu należytej staranności mógł dowiedzieć się o działaniu Usługodawcy objętym reklamacją.
  • 11.2 Reklamacje należy skierować na adres SU DEDAL, to jest: ul. Zdrojowa 23, 38 – 610 Polańczyk.
  • 11.3 Usługodawca dokona rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wpływu do Usługodawcy. O wyniku reklamacji poinformuje Kuracjusza drogą pisemną na adres do korespondencji wskazany w takiej reklamacji.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 12.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), Ustawy z dnia 6 lutego 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • 12.2 Usługodawca ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili skutecznego złożenia rezerwacji przez Kuracjusza.
Top